Ученическият съвет на ППМГ „Академик Иван Ценов“ е орган на ученическо самоуправление, чиято работа цели активното участие на учениците в училищния живот, дава гласност на техните идеи и предложения, спомага за комуникацията между учениците, учителите и ръководството на училището, съдейства при организацията на училищни мероприятия.

Членовете на ученическия съвет дават добър пример с поведението си на останалите ученици, като участват активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

Съветът включва представители на всеки клас, избрани чрез гласуване, председател и заместник–председател.

Ръководител на ученическия съвет е Лорита Иларионова, педагогически съветник.

Нашата МИСИЯ е изграждането на един сплотен екип от учители, ученици, родители и ръководството на училището.  
Теодора Игнатова - председател на УУС
Теодора Игнатова
председател
 1. Ученическият съвет е орган на ученическо самоуправление в училище.
 2. Защитава правата и личността на ученика.
 3. Осъществява връзката на ученическата общност с обществеността.
 4. Подпомага равноправното участие на ученици, родители и учители при решаването на проблеми.
 5. Дава възможност на учениците свободно да изразят своето мнение и да изявят творческите си способности.
 6. Спомага спазването на етични отношения между учители и ученици.
 7. Основни принципи на действие:
 • Демократичност;
 • Толерантност;
 • Инициативност; 
 • Отговорност.​
 1. Да обединява и представлява учениците от училището. Да създава у тях усещане за принадлежност към общността;
 2. Да научи учениците да мислят креативно и да изразяват свободно своето мнение. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явленията и процесите в общността;
 3. Да работят с убеждението, че правят нещо полезно за себе си, училището и обществото. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот;
 4. Да дава гласност на проблемите на учениците;
 5. Да защитава правата и интересите на учениците;
 6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.​
 1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения.
 2. Създаване предпоставки и личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес.
 3. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на принципите на демокрацията при обучението и възпитанието на учениците.
 4. Да се работи целенасочено за формиране гражданско съзнание и поведение у учениците. ​

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за дейността на Ученическия съвет при ППМГ „Акад. Иван Ценов” – гр. Враца през учебната 2018/2019 година

План на УУС-2018-2019

 

1123total visits,1visits today